Rådmannen vil krympe ny ST-gård

Primahus bolig AS ønsker et bygg som både gir fortetting samtidig som man ivaretar arkitektoniske elementer fra gata.  Foto: Norconsult

Slik ser man for seg ST-gårdens bakside mot vest.  Foto: Norconsult

Pluss

Det er Primahus bolig AS som ønsker å sette opp et kombinert nærings- og leilighetsbygg på ST-eiendommen. Planen er at lokalavisa blir én av flere næringsaktører som leier i bygget.

30 - 40 leiligheter

Onsdag 7. februar ble forvaltningsutvalget i Orkdal informert om planene av Norconsult, som er involvert som arkitekter i prosjektet. Utvalget ble presentert et bygg som vil variere mellom tre og fem etasjer, noe som vil gjøre det mulig å skape et bygg med flere saltak i stedet for en firkantet kasse.

Hele tomta planlegges utbygd. Det gjelder også dagens parkeringsplass. Totalt vil det bli mellom 30 og 40 leiligheter, og alle vil være vendt mot sør eller vest.

Positive politikere

Reaksjonen fra politikerne var i all hovedsak positive. Mest positiv av alle, var utvalgsleder Rasmus Skålholt.

- Det jeg vil si når jeg ser dette, er: Kjør på! Dette er kjempegreier. Ikke minst det å variere etasjene slik at man slipper kassefølelsen mot gata. Dette området er overmodent. Institusjonen ST trenger nye lokaler, timingen mot nye Orkland er god, dette er et viktig bidrag og et rett bidrag. Jeg vil jobbe for at dette kan realiseres.

Hans Kringstad var også positiv, men antydet at høyden kunne bli problematisk. Han ønsket også at utbygginga skulle omfatte hele ST-kvartalet.

Foreslår lavere bygg

Onsdag starter den politiske behandlinga av denne saken. Da skal forvaltningsutvalget behandle forespørsel om oppstart av planarbeid.

Området er i dag regulering med en etasjehøyde på to - tre etasjer, og dette holder rådmannen fast ved i sitt saksframlegg. Det foreslås nemlig at bygget krympes slik at det blir to - tre etasjer nærmest gata, men mulighet for flere etasjer i bakkant.

Rådmannen ønsker også en «tradisjonell uttrykksform som ikke bryter med kulturhistorisk verdifull bebyggelse i området».

Framhever sentrumsbygg

Rådmannen støttet seg blant annet på en rapport som ble laget av konsulentselskapet Høier og Finseth i 2016. Rapporten, som hadde tittelen «Orkanger sentrum - kartlegging kulturhistorisk verdi og byutviklingspotensial», sier at ny bebyggelse i ST-området bør harmonere med den eldre og kulturhistorisk viktige bebyggelsen som finnes i området.

Orkdalsveien 53 trekkes fram som eksempel til etterfølgelse.

Saltak

Dette bygget har tre etasjer mot Orkdalsveien (ikke to, slik det står i saksframlegget), og det har en arkitektur som veldig tydelig tar igjen saltakstilen som råder ellers i sentrumsgata.

Norconsult, som har tegnet forslaget til ny ST-gård, har også tatt inn saltakprinsippet i arkitekturen, men i et mer moderne uttrykk. Rådmannen ønsker en annen arkitektur:

- Bygningskomplekset har en moderne takform, med springende høyder for å bryte opp høyden på bygget. Forslagsstiller beskriver dette som saltak. Takformen skiller seg likevel fra omkringliggende bebyggelse med saltak, da sistnevnte i hovedsak har saltak parallelt med gata, og kun har én saltakskonstruksjon per bygning, skriver rådmannen.

Det er imidlertid verdt å merke seg at bygget som man ønsker skal være retningsgivende, Orkdalsveien 53, har fire større og to små utbygg med saltak. Alle «saltakene» har mønet inn mot gata, i motsetning til den eldre bebyggelsen, der saltakene ligger parallelt med Orkdalsveien.