Debatt

Matjorda, for verdifull til å bygges ned!

Orkdalspolitikerne, først i formannskapet og siden i kommunestyret har helhjertet gått inn for å bygge ned rundt 80 daa med matkornjord ved Orkdal Tråvpark, kun mot SV’s stemme.

Orkdal kommune har laget denne illustrasjonen for å vise potensialet for et regiontravanlegg i Orkdal. 

Pluss

Som i saken ved Furumoen er alle fine målsettinger om jordvern glemt i det øyeblikk noen kommer og frister med aktivitet og arbeidsplasser. Ordføreren fra Senterpartiet er så oppglødd at han til og med er villig til å overkjøre den private eiendomsretten og ekspropriere matkornjorda. Uvante toner fra et parti som vanligvis prøver å framstille seg som de fremste forsvarer av både jordvern og eiendomsrett. For de fleste partiene i kommunestyret er jordvern «viktig», men alle andre formål er enda viktigere, industri, veger, boligbygging, travsport og annet. For Orkland MDG derimot er ikke jordvern bare noe som hører hjemme i festtaler, vi mener det på alvor, og hvis vi kommer inn i kommunestyret vil vi kjempe hardt for å berge matjorda, både på Blåsmoen og andre steder. I en verden der folketallet vokser med ca. 80 millioner i året vil tilgangen til nok mat kunne bli kritisk i løpet av noen få tiår, da kan vi ikke bare bygge ned den mest verdifulle ressursen vi har, den jorda som kan brukes til matkorndyrking. Orkland MDG har ingenting imot travsporten, og vi er fullt klar over hvor mange positive ringvirkninger hestesporten har i kommunen, men vi har faktisk et mye bedre alternativ til plassering av travparken. På Mosøyan ved Vormstad ligger et stort område som er regulert til næringsformål, der består marka kun av stein og grus, velegnet til utbygging men uegnet til oppdyrking. Ved å legge regiontravanlegget dit sparer vi matjord, unngår økt støybelastning for beboerne på Blåsmoen og skaper mer aktivitet og kanskje noen arbeidsplasser på Vormstad og omegn. Samtidig unngår vi risikoen for at den idylliske kroksjøen nord for travparken blir tatt i neste runde.