Debatt

Senterpartiet i Orkland om beredskap

Bjørn Berg, Kari Anne Hegna Sterten, og Sondre Aarflot Saksvik for Orkland Senterparti. 

Debatt

Det er svært viktig å sikre alle deler av landet god beredskap. Lokalkunnskap og raskt tilgjengelige ressurser er avgjørende når dramatiske hendelser oppstår. Alle skal ha trygghet for bistand ved behov, uansett hvor man befinner seg.

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Senterpartiet vil arbeide for å beholde en desentralisert lensmannsstruktur med god nok bemanning for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet.

I praksis viser det seg ofte at brannvesenet er den etaten som raskest er ute i felt ved akutte hendelser. Det er derfor avgjørende at det lokale brannvesenet settes i stand til å fylle den krevende rollen som de har i dag. Brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar, og brannstasjonene i Orkland må være godt rustet til å sikre god beredskap i hele kommunen.

Lokalsykehusene er vårt nære sykehustilbud. De er en grunnmur i helsetjenesten og avgjørende for å sikre kvalitet, nærhet og trygghet. Det har vært stort politisk press og aksept for sentralisering av lokalsykehusene. Senterpartiet vil slå ring om lokalsykehuset, ved at dagens tilbud opprettholdes og arbeide for at det bygges ut med nye tilbud.

Senterpartiet vil i kommende periode arbeide for følgende tiltak:

Sikre et reelt nærpoliti, deriblant å sørge for at vi har 2 polititjenestemenn for hver 1000 innbygger i kommunen.

Styrke lokalsykehuset og sikre økt samspill med kommunehelsetjenesten for en bedre lokal beredskap.

Styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet.

Ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet.

Sikre matproduksjon i hele kommunen som et ledd i nasjonal beredskap.

Sikre god kommunikasjon og sørge for god mobil- og internettdekning i hele kommunen.

Sikre god dyrevelferd og akutthjelp til bøndene i kommunen ved å ha en fungerende veterinærvakt med forsvarlig responstid og tilstrekkelig bemanning.

Kommunens planverk må tilpasses klimautfordringene med f.eks. mer ekstremvær.

Å være forberedt på uventede situasjoner er viktig. Det er mye som skal være på plass for at vi skal ha en beredskap vi kan klassifisere som god!