Svar til Henrik Brekken om diverse byggeprosjekter i Heim kommune

Reidar Klungervik er enhetsleder for kultur i Heim kommune.  Foto: John M. Myrhaug

Debatt

Innledningsvis vil jeg si at det er flott at en så viktig sak som samlokalisering av enhet for kultur og bygging av nytt bibliotek i Heim engasjerer slik det gjør.Har også lyst til å berømme Henrik Brekken for at han ser at en samlokalisering faktisk er riktig.

Jeg ville vært enig med Henrik Brekken i hans betenkeligheter rundt de anslåtte kostnadene dersom disse hadde medført riktighet.

Normalt sett ville jeg ikke gått ut og kommentert et debattinnlegg, men når det er direkte feilinformasjon som fremkommer så oppleves det som nødvendig.

For det første. Biblioteket har en kostnadsramme på Kr. 22. mill. eks. mva. I dette beløpet ligger følgende:

I Heim kommune har vi tradisjon for å legge frem så realistiske tall som overhodet mulig slik at politikerne kan ha en forventning om at vi ikke kommer tilbake med overskridelser.

Overslag må forstås som nettopp dette. Et overslag.

Henrik Brekken burde vært vel kjent med hvordan kostnadsoverslag blir gjennomført. Ber også om at det legges merke til at det er tatt høyde for 30% uforutsett i kalkylen. Disse opplysningene ligger vedlagt i saken og kunne vært hentet ut om det hadde vært ønskelig.

Henrik Brekken kommer også med en påstand om at: sitat: «Det nye kalkulerte bygget kan ikke være større enn det vi prosjekterte»

Dette er en feilaktig påstand som med letthet kunne vært avdekket om man hadde gått inn og lest saksframlegget. Hele forprosjektet ligger lett tilgjengelig for den som måtte ønske å se dette.

Skissen som Hemne prosjekt AS i sin tid leverte med da kommunen kjøpte selskapet er riktignok slik som Henrik Brekken skriver, på 450 m2.

Forprosjektet inneholder derimot 90 m2 mer. Forprosjektet har lagt inn en halvetasje, som er tenkt til leseareal for studenter og nødvendig magasin blant annet.

Til slutt fremmes det en påstand om at kommunen har brukt Kr 1 600 000 på forprosjekteringen, og at Hemne Prosjekt til sammenligning bare har brukt Kr 500 000.

I saksframlegget er det tydelig beskrevet at Kommunestyret satte av Kr. 1,6 mill. til forprosjektering, men at Fylkesbiblioteket tok hele kostnaden med forprosjektering. Kommune har ikke brukt en krone på dette.

Så ser jeg at det vil komme spørsmål rundt avviket på ca. 1. mill. mellom kostnadsoverslaget og kostnadsrammen på Kr. 22.mill.

Dette er midler satt av til plassbygd innredning, der kommunestyret har omdisponert en del av de tidligere omtalte 1,6 mill. som var satt av til forprosjektering.

Det er senere kommet signaler fra det samme Kommunestyret om at de ønsker å «frede» disposisjonsfond. I saksframlegget har vi derfor foreslått å finansiere innredningen innenfor den totale kostnadsrammen i stedet.

Det aller viktigste i saken er at vi med å samle vår virksomhet til en lokasjon, under disse forutsetningene vil spare kommunen for 500 000 i årlige driftskostnader.

Under forutsetning av et positivt vedtak vil prosjektet detaljplanlegges og lyses ut på anbud. Da først ser vi hva den reelle prisen blir. Og selv om det er det offentlige som er byggherre så kan jeg forsikre om at vi har et edruelig forhold til kostnader. Ved et positivt vedtak i henhold til innstillingen, vil øvre ramme være 22. mill.

Det er flott med engasjement, men jeg hadde ønsket meg at når man velger å skrive et debattinnlegg i en så viktig sak for Heimsamfunnet, samtidig kunne sjekket ut fakta på en bedre måte slik at innlegget hadde fått en større treffsikkerhet.

Reidar Klungervik

Enhetsleder kultur i Heim kommune