Svorkmo NOI får ekstra tilskudd for miljøtiltak

Får 1 250 000 kroner til kunstgressbane.

Grunnarbeidet på kunstgressbanen på Svorkmo er snart ferdig. Den jobben er det Orkla Maskin som står for.  Foto: Orkla Maskin

Sport

Svorkmo NOI jobbet lenge med å finne en miljøvennlig løsning for sin kunstgressbane med nedbrytbart granulat. Dette viste seg etter hvert å bli mye dyrere enn først ventet og den måtte i tillegg etterfylles, som igjen ville påføre idrettslaget store kostnader i fremtiden. Idrettslaget fikk først innvilget 1 250 000 kroner av kommunen om de gikk for en miljøvennlig løsning med nedbrytbart granulat.

Klubben har gjort mange tilpasninger for å unngå at gummigranulatet ikke skal spres utenfor baneområdet. De viktigste endringene er mur rundt hele banen, gjerde og sluser med fotskrapelister, beholdere under ristene og lukket drenssystem. Banen vil heller ikke bli brøytet på vinteren som gjør at svinnet blir svært redusert.

I formannskapet ble dette nedjustert til 1 150 000 kroner fordi klubben ikke klarte å oppfylle kravene til sin første søknad.

I kommunestyret den 20. desember fremmet Oddvar Kjøren (Ap) forslag om å opprettholde tilskuddet de først hadde godkjent fordi Svorkmo hadde gjort mange tiltak for hindre spredning av granulaten.

Kulturutvalget tar initiativ til dialog med Idrettsrådet/baneeiere for å drøfte miljøtiltak i forbindelse med spredning av granulat og vil se på eventuell kommunal medfinansiering.