På årets siste møtet i kommunestyret var flere av dem på sakslisten. I tillegg vedtok man et budsjett for de neste 4 årene. Spørsmålet er om budsjettet passer for den spennende fremtiden vi nå skal inn i?

En av sakene var om man skulle si opp avtalen med Ilhaugen Allbrukshus, og med det legge ned barnehagen der. Det er en overkapasitet i det totale barnehagetilbudet i Skaun på om lag 100 barn, og spesielt mange ledige plasser i Buvika. Det skapte et godt engasjement blant innbyggerne. Hvor kommunen fikk mange gode innspill på hvilket lokalsamfunn mange ønsker seg. Det som vi alle søker etter, basert på egne minner fra barndommen, men som det er vanskelig å sette ord på. De innspillene som kom, foreslo Høyre at vi tar med oss videre inn i arbeidet med kommuneplanen.

Kommuneplanen er en langtidsplan for kommunens arealer og utviklingen av kommunen. Den består av en samfunns- og en arealdel. Det er dette dokumentet som blir styrende for mulighetene våre fremover. Sett fra Høyre er dette kanskje den viktigste saken som kommer opp i perioden. Hvordan ønsker vi at Skaun skal utvikle seg? Man skal lage et målbilde for fremtidens generasjoner. Er vi en bo-kommune, en næringskommune, hvilken type næring, eller en kombinasjon?

Når det gjelder arealdelen, så hadde vi også en annen sak oppe i møtet, nemlig områdeplanen for Venn. En områdeplan skal på et kart vise hvordan man lokalt skal oppnå det målbildet man har beskrevet i samfunnsdelen. Områdeplanen på Venn blir så det verktøyet som man bit for bit skal realiserer slik at man ivaretar alle hensyn på Venn. Et sentrum tilrettelagt for skole, barnehage, kirke, unge og gamle, handel, samtidig som man ivaretar hensyn til trafikk og klima. Kommuneplanens arealdel skal dekke hele Skaun.

Og da er vi tilbake til budsjettet. Har vi de økonomiske musklene som skal til? Kommunestyret har gitt kommunedirektøren i oppgave å spare penger, noe som gjør at administrasjonen er nødt til å snu de fleste steinene for å gi oss et godt økonomisk handlingsrom. Vi har lagt inn oppvekstsenteret på Venn i budsjettet, og det holder hardt. Videre skal en grunneier kjøpes ut. Det skal gjøres et omfattende arbeid på vei, gangareal, åpning av bekken med mer. I årets budsjettbehandling var det kr 3,6 millioner som ikke var disponert. Høyre mente at store deler av dette burde settes av til sparing for å kunne bygge fremtiden, blant annet fordi vi nettopp hadde lagt ned en barnehage. Flertallsgruppen mente derimot at man burde ha en detaljert bevilgning til mange gode formål. Det er summen av alle disse gode formålene Høyre er imot. Flere av punktene var usikre, mer som synsing. Detaljstyring basert på synsing er sjeldent bra.

Barbro Bolme, Erik Fenstad og Jørgen Høyem,

kommunestyrerepresentanter for Høyre i Skaun