I vår kommune jobber ergoterapeuter i ulike deler av helsetjenestene som ytes, og i alle deler av den nye kommunen. De fleste ergoterapeuter er ansatt i Friskliv og rehabilitering og har base ved Folkehelsesenteret på Orkanger. I vår kommune bidrar ergoterapeuter med sin kompetanse i rehabilitering på institusjoner, i hverdagsrehabiliteringsteam, i tildeling av tjenester, i oppfølging av barn og unge med utfordringer i hverdagslivet, med oppfølging av hjemmeboende voksne og eldre, oppfølging av mennesker med sansetap og innen psykisk helse og rus.

Ergoterapitjenester gis på bakgrunn av en vurdering av din helsetilstand og hvordan du mestrer og utfører dine viktige hverdagsaktiviteter. Vi kan bidra med å finne løsninger når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav. «Hva er viktig for deg?» er et sentralt spørsmål for ergoterapeuten og er ofte styrende for videre tiltak og oppfølging. Viktige hverdagsaktiviteter kan f.eks. være å mestre morgenstell og kle på seg selv, lage seg mat, ta bussen, gå på kino, mestre telefon og betalingskort.

Ergoterapeuten kartlegger aktivitetsproblemene og hvor lenge det har pågått.  Er det mulig å trene på greie det igjen? Eller kan det være andre måter å gjøre det på? Kan man endre på vaner og finne andre muligheter? Eller kan et hjelpemiddel være hensiktsmessig? Vi kan også vurdere om boligen kan gjøres bedre tilgjengelig eller om mer praktisk hjelp må til.

Med tidlig innsats og rehabilitering bidrar ergoterapeutene til bærekraftige helsetjenester ved at flere kan mestre egen hverdagen lenger, delta i fritidsaktiviteter og organisert virksomhet. Med dette kan behovet for pleie- og omsorgstjenester reduseres slik at ressursene kan gå til de med størst behov for hjelp. Aktivitet og deltakelse gir et bedre liv for den det gjelder, og det lønner seg for samfunnet.

Har du i det siste fått vansker med eller sluttet å utføre hverdagsaktiviteter? Er du mindre sosial eller fysisk aktiv? Ta kontakt med en ergoterapeut for en uforpliktende prat! Sammen kan vi finne løsninger for at du kan mestre egen hverdag lengst mulig.

Bente Drugudal, tillitsvalgt for ergoterapeutene i Orkland kommune

Elin Sæther Slupphaug, Fagkoordinator ergoterapi Orkland kommune