Orkdal som regionsenter og bokommune

Senterpartiet

Orkdal er det naturlige regionsentret for de sørvestlige delene av Sør-Trøndelag. Kommunen har viktige regionale funksjoner på ulike områder. Vi kan nevne Orkdal sykehus, Follo, skattekontoret, lensmannsetaten og Hamos. Mange fra omliggende kommuner får mange tjenester utført i Orkdal, samtidig som de har sin arbeidsplass her. Dette gir oss et spesielt ansvar for å legge til rette regionale funksjoner. Orkdal er også et regionsenter når det gjelder handel for svært mange. Tilrettelegging for handelsvirksomhet slik at man unngår handelslekkasje til Trondheim vil være viktig for Senterpartiet i den kommende kommunestyreperiode

Det gode liv leves på ulik måte. Bolyst må skapes i hele kommunen. Noen ønsker å bo grendene med de kvaliteter disse har, og noen ønsker å bo i sentrum eller sentrumsnært. I Orkdal er Orkanger byen og regionsentret. Arealplanlegging og utbygging må ta hensyn til dette. Det må legges til rette for bymessig bebyggelse som inneholder både boliger og nødvendige næringsfunksjoner.

Nerøra er et unikt og intimt boområde, og er den viktigste trehusbebyggelse i Trøndelag utenom Røros. Huseierne må få lov til å utvikle boligene til moderne boliger samtidig som fasadene og gateløpene ivaretas. Nerøras beliggenhet mot sjøen må fremheves. Områdene ved sjøen må tilrettelegges for allmennheten på en god måte, samtidig som det bør legges til rette for noe boligbygging langs sjøen.

Tettstedene Fannrem, Råbygda og Vormstad/Svorkmo må sikres en god og bærekraftig utvikling. Det må legges til rette for nærbutikker, servicefunksjoner og boligbygging. Det er viktig at områdene knyttes sammen med gode kollektivtilbud og gang- og sykkelveier. Private veier må få kommunale tilskudd slik at de i størst mulig grad kan sammenlignes med standarden på kommunale veier. Det må legges til rette for boligbygging i hele kommunen. Dette må ivaretas ved at folk får bygge på uproduktiv mark langs kommunale og fylkeskommunale veier. Kommunen skal fortsette med ordningen at man kan bygge fire boliger i et område uten at det kreves reguleringsplan.

Orkdal Senterparti

Oddbjørn Bang

Hilde Hoston

Oddbjørn Almli

Rasmus Skålholt

Hanne Haldogard Bjørkli

Gunnar Hoseth Husby

Vigdis Jonsen