Rindal kommune har levd med omstilling siden 2021, og gjør det i høyeste grad fortsatt. Før jul i 2021 ble det kjent at helse og omsorg styrte mot et merforbruk på over åtte millioner kroner, og kommunen endte opp med et negativt driftsresultat på 1,5 millioner kroner. I kjølvannet av dette ble det gjort et omfattende politisk arbeid for å få redusert driftskostnadene inn i 2022, og dermed få på plass en bærekraftig økonomi.

Men det skulle bli krevende. I juni i fjor viste regnskapsrapportene fortsatt merforbruk, og prognosene antydet et totalt merforbruk på året på 8,7 millioner kroner. Men det skulle bli verre. Etter årets andre tertialrapport viste prognosene at kommunen lå an til et merforbruk på nesten 20 millioner kroner. Hadde dette slått til, ville så å si alle fondsmidlene, altså sparepengene, blitt brukt opp for å dekke driftsunderskuddet. Heldigvis skulle det vise seg at tapet på salg av konsesjonskraft ikke ble så stort som fryktet, og sammen med en del andre positive faktorer landet kommunen til slutt et betydelig bedre årsresultat enn fryktet.

Blant tiltakene som ble satt i gang for å få ned driftskostnadene på sikt, var å kutte et betydelig antall stillinger innen helse og omsorg. Fram til i dag har sektoren fjernet 16 årsverk, men allikevel ligger kommunen an til et driftsunderskudd både i år og neste år. Prognosene tilsier et driftsunderskudd på 2,4 millioner kroner i år, som må finansieres ved bruk av fond.

I 2025 sier prognosene at kommunen endelig skal kunne drive med overskudd. Men for å komme dit, må det gjøres betydelige kostnadsreduserende tiltak. I år må helse og omsorg må tilføres 5,5 millioner kroner for å dekke de reelle driftskostnadene, hvilket betyr at det også de neste årene hviler et stort ansvar på denne sektoren for å få ned kostnadene. Samtidig signaliseres det behov for å se på tjenestestruktur, blant annet innen barnehage. Under torsdagens kommunestyremøte ble det pekt på at nedgangen i barnetall gjør det utfordrende å opprettholde tre barnehager, ikke minst med tanke på rekruttering.

I 2025 er målet å gå i pluss på drifta. Det betyr at kommunen har gitt seg selv to år på å kalibrere et tjenestetilbud som vil være økonomisk og faglig bærekraftig. Det vil kreve en stor og delvis smertefull innsats både fra politikere og ansatte. Men med tanke på den forbedringa kommunen har klart å nå siden høsten i fjor, så er det all grunn til å ha tro på at den vil lykkes. Og det må kommunen gjøre. Lykke til.