Politikernes viktigste oppgave er å sørge for trygge og gode tjenestetilbud til folket. Men for å kunne tilby gode tjenester, kreves det ansatte til å utføre tjenesteoppgavene. Å rekruttere disse ansatte, viser seg å bli stadig vanskeligere.

I Heim har samtlige skoler, med unntak av Svanem skole, ledige lærerstillinger. Flere stillinger har vært utlyst flere ganger, men søknadene er uteblitt. Og det er ikke bare ved grendeskolene disse utfordringene oppstår. Også ved Sodin og Habus oppleves det vanskelig å få tak i lærere. Nå håper kommunen at rekrutteringsplanen som er under utarbeidelse, vil komme opp med tiltak som gjør det mer attraktivt å bli lærer i Heim.

Det er ikke bare innen oppvekstsektoren at kommunene sliter med rekruttering. Også inne helse og omsorg er det utfordringer. Orkland kommune er nå i ferd med å evaluere dagens tjenestestruktur både innen oppvekst, helse og omsorg. Dette arbeidet skal munne ut i et dokument som skal gi politikerne grunnlag for å fatte beslutninger om hvordan framtidens tjenestestruktur skal se ut. I dette arbeidet er det fra administrasjonens side løftet fram et forslag om å legge ned sykeheimsplassene ved Snillfjord omsorgssenter. I dag mangler omsorgssenteret ni ansatte, og kommunen opplever store utfordringer med å skaffe fagpersonell. Til de sykepleierstillingene som har vært utlyst i år, har det vært null søkere.

Det er nok flere årsaker til at mange kommuner sliter med å rekruttere folk innen disse sektorene. Både lønn og fagmiljø er viktige faktorer. Små fagmiljø, som ofte er tilfellet ved skoler og institusjoner i utkantene, nevnes ofte som en viktig årsak til at responsen på stillingsutlysninger er laber. Samtidig er det åpenbart at det må utdannes flere både innen oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren. Når det er "underskudd" på fagarbeidere, blir det nærmest en umulig oppgave å rekruttere folk. Og da spesielt ute i distriktene, hvor det gjerne er små fagmiljø, stor arbeidsbelastning og lang reisevei.

For å lykkes med dette, må lønna opp. Lærere, barnehagepersonell og helse- og omsorgsarbeidere må verdsettes som de fortjener. De er bærebjelker som skal sikre god kvalitet på noen av de viktigste tjenesteområdene i samfunnet - nemlig oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren. Høyere lønn vil være et viktig grep for å sikre at flere utdanner seg innen disse fagområdene, noe som igjen vil bidra til å lette rekrutteringsutfordringene. Ansvaret for at det skal skje, ligger hos storting og regjering.