Nok og billig kraft er en av de viktigste innsatsfaktorene som må på plass for å lykkes med det grønne skiftet. Problemet er at samfunnet ikke aksepterer etablering av de kraftkildene som kan gi oss denne krafta. Motstanden mot vindkraft er veldig stor rundt om i norske kommuner. Historisk har det også vært stor motstand mot vannkraftutbygging. I tillegg er det av ulike årsaker en gryende motstand mot havvind.

At lokalsamfunn ikke ønsker fjellene nedbygd med vindmøller, er forståelig. Bildet kompliseres ytterligere av den pågående konflikten med reindriftsnæringa, som kan vise til en rettskraftig dom som slår fast at vindkraftparken på Fosen er å regne som et menneskerettighetsbrudd.

Men Norge trenger mer kraft, Trøndelag trenger mer kraft. Uten mer kraft og linjekapasitet som kan frakte krafta rundt, vil vi aldri lykkes med det grønne skiftet. Både landsdelen og landet som helhet vil være helt avhengig av mer kraft for at vi i framtida skal kunne etablere grønne industrisatsinger som kompenserer for bortfallet av gass og olje.

Løsninga er ikke nødvendigvis bare vind- og solcellekraft. I april i år undertegnet Heim og Aure kommuner en avtale med Norsk kjernekraft AS om utredning av lokal kjernekraft. Avtalen, som også inkluderer Narvik kommune, innebærer at de tre kommunene skal jobbe sammen med Norsk kjernekraft for å utrede tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser av å bygge såkalte modulære reaktorer.

Nå er dette tatt et steg videre ved at Norsk kjernekraft nylig sendte såkalt «melding med forslag til utredningsprogram» til Olje- og energidepartementet. Når dette programmet er fastsatt, vil neste steg være å utarbeide en konsekvensutredning. CEO i Norsk kjernekraft, Jonny Hesthammer, sier til ST at hvis innbyggerne i Heim og Aure sier ja, så vil man kunne ha et kjernekraftverk på plass innen ti år. Ifølge Norsk kjernekraft vil full utbygging av dette prosjektet øke landets kraftproduksjon med åtte prosent.

Med ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima i bakhodet, er det helt naturlig at folk er skeptisk til atomkraft. Men det vil uansett være klokt å utrede prosjektet det nå er tatt initiativ til i Heim og Aure, da det ikke finnes mer miljøvennlig kraftproduksjon enn atomkraft. For vi trenger mer grønn kraft, ikke minst for å bære denne kloden videre med helsa i behold. Men sikkerheten mot ulykker må være nærmest hundre prosent på plass. Derfor blir det spennende å se hva utredninga etter hvert vil vise.