Jeg mener i likhet med mange andre som har latt seg engasjere om dette tema, «kjernekraft er nøkkelen til nok kraft til industrien i åra fremover» slik ordfører Marit Liabø Sandvik i Heim kommune uttrykker det i denne avis for kort tid siden. Det er etter min mening «en fremoverlent holdning» som jeg skulle ha fremmet ønske om at flere vil slutte seg til. Jeg vil faktisk utvide dette til å være ett behov vi vil ha for å kunne holde prisen på elektrisk kraft på  ett nivå som er akseptabel for folk flest gjennom de nærmeste 20 – 50 årene. Det haster slik jeg har gitt uttrykk for i tidligere avisinnlegg, det tar tid å få på plass ny fornybar elektrisk kraft. Slik jeg forstår avisintervjuet så er det under etablering en interesseorganisasjon/stiftelse som foreløpig har fått navnet Norsk Kjernekraft (NKK). Dette støtter jeg og håper mange kommuner slutter seg til. Jeg vil benytte anledningen til å rette samme honnør til ordfører i Aure kommune, Hanne Berit Brekken.

Noen dager tidligere i denne avis så avsløres en hemmelighet som får meg til å sperre opp øynene. Tidligere ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem har undertegnet en intensjonsavtale med bergensfirmaet Norsk Kjernekraft AS tidligere dette året om utredning og tomtevalg for fremtidig kjernekraftverk. Norsk Kjernekraft AS er  privateid selskap, eid av en av Norges rikeste personer. Ikke forstå meg slik at dette virker negativt i mitt hode, men det avstedkommer noen spørsmål.

Spørsmål 1: Hvorfor er ikke denne avtalen gjort kjent offentlig før nå, 6 -7 måneder etter underskrivingen?

Spørsmål 2: Er denne avtalen behandlet av Formannskap/Kommunestyret i Heim kommune?

Når disse spørsmålene dukker opp i mitt hode er det på grunnlag av at så vidt jeg vet er Heim kommune medeier i TrønderEnergi AS og i datterselskapet, fornybarselskapet ANEO AS. Dersom dette ikke har vært drøftet med eget selskap først må det ha oppstått en kortslutning.

Så langt jeg erindrer så har tidligere ordfører Svanem syslet med tanker om at Heim kommune skulle selge seg ut av TrønderEnergi AS, uten at dette ble realisert. Jeg tør minne om at det ville ha fått tidligere ordførere i Hemne kommune, Ole Kjønsvik og Johan Stølan til å ha gitt deg en skikkelig «ørtæv» dersom de hadde hatt mulighet for det.

Denne saken medfører også spørsmål fra min side om hvorfor ikke Orkland kommune har vert invitert med i det gode selskap av tidligere ordfører Odd Jarle Svanem? Det har vert offentlig kjent gjennom de siste 50 årene at ett statlig oppnevnt utvalg fant en utmerket tomt for å etablere ett kjernekraftverk i Ytre Agdenes. Dette kan dokumenteres gjennom ett avisintervju med Adm. Direktør Knut Skrindo, Sør-Trøndelag Kraftselskap (nå TrønderEnergi AS) Skrindo var medlem av nevnte utvalg. Jeg sier ikke at denne tomten er like aktuell for ett modulanlegg nå, men det burde være av interesse å få vurdert det.

Heim kommune og daværende ordfører Odd Jarle Svanem (t.v.) signerte i månedsskiftet april/mai en avtale med Norsk Kjernekraft AS om utredning av lokal kjernekraft. Her sammen med ordfører Hanne Berit Brekken i Aure, ordfører Rune Edvardsen i Narvik og daglig leder Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft AS. Foto: Anders Lie Brenna

Vi har nettopp vert gjennom en kommunevalgkamp uten at kraftsituasjonen har vert tema, ikke nevnt i partiprogrammer, ikke debattert i politiske utvalg. Vi har en regjering som ikke ønsker debatt om dette tema.

Mitt hode sier da at vi vil oppleve en framtid med kraftunderskudd i vår region, kraftunderskudd i nasjonal sammenheng. Dette vil få store konsekvenser for næringslivet, langt inn i fremtiden. Konsekvenser for sysselsettingen i hele Norge og videre store økonomiske konsekvenser for den norske befolkning.

Det er vel ingen som tror at vi vil få strømstøtte langt inn i fremtiden?

Min oppfordring til de to fremoverlente kvinnelige ordførerne i Heim og Aure kommuner, ikke døpe stiftelsen Norsk Kjernekraft, det vil bli oppfattet som en organisasjon med tilknytning til det privateide bergensselskapet Norsk Kjernekraft AS. Jeg er tilhenger av at norsk kraftproduksjon skal være en offentlig oppgave også i fremtiden.