Framstillingen får det til å se ut som at det er igjen mye gammelskog i Norge, mens det egentlig er hogstmoden skog det fokuseres på. Det er uheldig. Langt fra all hogstmoden skog er gammelskog. I Norge er det kun igjen en meget liten andel av gammelskog, som regnes som skog på minst 160 år og som kun kan ha små og få spor av tidligere hogst. Av denne meget lille andelen er det flere arealer som er forringet i ulik grad av nærliggende skogsbilveier, hyttefelt, kraftgater og andre større menneskelige inngrep.

Det ser ut som at de tre debattantene konkluderer med at ytterligere vern av gammelskog ikke har noe for seg, tilsynelatende uten å ha satt seg inn i begrepet gammelskog, for det ser jo ut som at de har et eget syn på hva som bør være gammel nok og bra nok skog hvor det biologiske mangfoldet er sikra. Dette ligger langt under det som gammelskogskvaliteter innebærer.

I det siste har nedbygging og oppstykking av natur blitt kraftig bekrefta til så mange, særlig takket være NRKs fokus på dette temaet. Nedbygging og oppstykking av natur er problematisk på mange måter, for eksempel ved at risikoen for innavl øker i flere bestander. Planta skog er ofte planta så tett at det går hardt utover det biologiske mangfoldet, og det blir også problematisk å passere slik skog for arter av en viss størrelse. Når skogen skal hogges, så er det som regel gjennom større flatehogst, ofte med betydelige sår i bakken etter tyngre maskiner.

Det er ikke mye gammelskog igjen i Norge, og det er mange som tar hensyn til dette, også grunneiere som ser den store naturverdien i gammelskogen sin. Den kan blant annet bidra til et mye bedre jaktområde. I flere områder er det også slik at hogst vil forbli ulønnsom grunnet natur- og terrengmessige forhold, og milde vintre kan også by på utfordringer. Utbygging av skogsbilveier over myr, som gjerne ligger mellom flere skogteiger, vil bli mer kontroversielt og kanskje til og med forbudt.

Understreker det igjen... Det er ikke mye gammelskog i Norge. Alle kan selv sjekke ut dette på noe som kalles internett.

Et parti gammelskog. Foto: Privat