Underforstått kan det tolkes dit hen at det er så som så med tilliten til de øvrige ansatte i kommunen. Jeg vil bare minne om at det ville være vanskelig for kommunedirektøren å drifte Orkland kommune bare ved hjelp av ledere. Uttalelsen er sterkt i strid med god arbeidsgiverpolitikk. Tillit må opparbeides på alle nivå, det skjer gjennom det daglige arbeidet. Uttalelsen forsterker min påstand om at Orkland kommune i altfor stor grad er styrt av en altfor sterk toppledelse.

Jeg har påpekt dette i mange sammenhenger, og når en ser noe på de delegeringsdirektiver som er vedtatt i kommunen så kan en langt på vei se at det er administrasjonen som styrer Orkland kommune, ikke kommunestyret. Kommunestyret er langt på vei satt til side. Slik var min oppfatning av gamle Orkdal kommune, og denne oppfatning er blitt forsterket i den senere tid.

Jeg kan referere til mange saker der politisk ledelse viser til administrasjonen og slår fast at en må feste lit til administrasjonens uttalelser/innstillinger selv om mye av innholdet er feilaktig, misvisende, unnlatelser, feilinformasjoner og synsing. Ett eksempel på dette er saken om ny  brannstasjon i Meldal. Til og med «skrytemøtet» som kommunen arrangerte i Meldal samfunnshus 11.01.2024, noen dager før frist for innsigelser i forhold til reguleringssaken var fastlagt. Invitasjonen til møtet var presentasjon av brannstasjonsbygget på valgt tomt. Etter møtet kontaktet jeg kommunens jurist og derigjennom ble det opplyst om at møtet også hadde en annen agenda, nemlig at administrasjonen  skulle lære lokalbefolkningen å kjenne, fordi mange av kommunens deltakere i neste omgang skulle styre prosessen med stedsutvikling. Dette var det ikke informert om på forhånd og heller ikke informert om under åpningen av møtet og ikke nevnt under møtet. Med andre ord, skjult agenda! Sjefen for brann og redning viste frem en råflott bygning, et signalbygg, på feil tomt etter min mening. Og jeg som hele tiden har trodd at vedkommende leder skulle være mest opptatt av brannstasjonens funksjonelle side. For meg ble det tydeliggjort at vedkommende leder hadde latt det gå prestisje hele saken, også valg av tomt.

Jeg skal unnlate å nevne flere eksempler, da denne saken er kanskje den mest ekstreme, men jeg kan ikke unnlate å ha min mening om den politiske styringen. I forrige kommunestyreperiode styrte Senterpartiet med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som haleheng, den såkalte flertallskonstellasjonen. Det var i hovedsak Senterpartiet som frontet sakene, mer og mindre i strid med partiets valgprogram. Etter siste kommunevalg ble det en endring, Senterpartiet ble satt på sidelinjen og Arbeiderpartiet overtok styringen, den såkalte flertallskonstellasjonen. Nå er det Arbeiderpartiet som fronter sakene med Småbylista, Høyre, Sosialistisk Folkeparti, Venstre med flere som haleheng. Det ble helt stille fra halehengerne, ja så stille at det er oppsiktsvekkende. Under et intervju i lokalavisa sier en av representantene fra Sosialistisk Folkeparti at Sosialistisk Folkeparti var dritlei av å sitte i opposisjon, slik de hadde gjort de siste 50 årene, nå var det godt å sitte i posisjon.

Ingen fra administrasjonen eller politisk ledelse er opptatt av å lytte til lokalbefolkningen, kommunens innbyggere. Dette synliggjøres i sak etter sak og medvirker at det ikke opparbeides tillit, noe som vil komme klart til uttrykk ved neste korsvei, kommunevalget 2027. Jeg velger å tro at bare de unnlatelser som synliggjøres i forhold til spørsmålet om elektrisk kraft vil ha stor påvirkning på lokalbefolkningens ved neste kommunevalg, størrelsen på strømregningen vil ha stor påvirkning.