Viser til debattinnlegget i avisa Sør-Trøndelag fra 14. mars 2024 fra Arne L. Haugen, Alf Daniel Moen og Mathias Sellæg, der overskriften var «Det er allerede og vil bli mye mer gammel skog i Norge». Dette kom som en reaksjon på innlegget mitt med overskriften «Ikke mye gammelskog i Norge», som igjen var et svar på deres utgangspunkt i innlegget «Mye gammel skog i Norge».

Jeg finner det ikke hensiktsmessig i å svare på riktig alt, men syns det er viktig å påpeke at det ikke bør skapes forvekslinger med, eller utvanning av, begrepet gammelskog.

Store norske leksikon på nett er bare én av flere kvalitetskilder på nett som tar for seg begrepet gammelskog. Se snl.no/gammelskog. Der er den beskrevet som skog med trær som er eldre enn 160 år, som er lite preget av tidligere inngrep. Der framgår det hvor viktig gammelskogen er for det biologiske mangfoldet, med trær i alle stadier, både levende og døde trær. Videre framgår det at slik skog utgjør kun nær fire prosent av skogarealet i Norge, og som kjent består jo ikke Norge bare av skog heller. Konklusjonen er dermed at det ikke er mye gammelskog i Norge.

Skognæring må det være, men også naturvern, der et variert utvalg av skogsområder kommer inn under vern. Ordningen med frivillig vern av skog nevnes, en ordning flere grunneiere rundt om er positive til. Både naturområder, naturverdier og arter har en egenverdi.

Det var alt fra meg i denne utvekslingen.