Området består av frodig og variert lauvskog og er et viktig leveområde for fugler og dyr. Området er også preget av mange raviner, som er en landskapsform som bare fins i noen få land, og regnes som verneverdig. Skogen er mye brukt som turområde for barnehagen og elevene ved Grøtte skole. Området eies av Opplysningsvesenets fond, som er Norges 8. største grunneier, med hovedkontor i Oslo. Nå ønsker grunneieren å bygge en ny skogsvei, fjerne lauvskogen og plante gran på arealet. Lauvtrærne skal flises opp til brensel. For at skogsmaskinene skal komme fram må det bygges midlertidige driftsveier i terrenget, disse skal ikke fjernes etter hogst.

Når skogen blir hogd vil fugler og dyr miste leveområdet sitt, og andre arter som er knyttet til denne lauvskogen, som sopp, lav og insekter forsvinne. Området vil få sterkt redusert verdi som turområde for skole og barnehage. Ravinelandskapet vil bli skadet av de nye driftsveiene som legges i de bratte skråningene og gir økt vannerosjon. Når skogsvirket brennes vil all den CO2 som er bundet der bli frigjort og bidra til et varmere klima. De bartrærne som plantes vil ikke ta opp noe nevneverdig med CO2 de første 15-20 årene og vil ikke bidra til et positivt klimaregnskap før om nærmere 100 år. En annen viktig kjensgjerning er at slike granplantninger har lite biologisk mangfold, og etter som de vokser seg sammen blir de nærmest en biologisk ørken der ingen andre arter kan leve. Dette fordi grantrærne tar alt av lys, vann og næring. For riktig å understreke det unaturlige preget blir ofte granplantene plantet i snorrette rader.

Saken ble behandlet av Forvaltningsutvalget den 15. mars. Kommunens saksbehandler har levert et svært grundig og gjennomarbeidet saksframlegg, og har gått imot både å skifte treslag fra lauv til gran, men også mot å gi tilskudd til vegbygging. På tross av dette har utvalgets flertall gått inn for å innvilge alt grunneier ber om. Flertallet besto av Senterpartiet, FRP og Høyre.

Med dette vedtaket sier flertallet ja til å ødelegge et verdifullt naturområde, gi et negativt bidrag i klimaarbeidet, ødelegge turområdet for barnehagebarn og elever ved Grøtte skole, redusere det biologiske mangfoldet til nærmere null og i tillegg skade ravinelandskapet i området. Ikke bare godtar de at det skjer, de vil også bruke 118 500 kr av skattebetalernes penger til å subsidiere et tiltak som i utgangspunktet ikke er økonomisk lønnsomt. Alt for å hjelpe en av Norges største grunneiere som ikke en gang har brydd seg om å opprettholde selvstendig drift på Grøtte prestegård.

I denne saken ser vi nok en gang at Senterpartiet ikke har fått med seg realitetene rundt natur- og klimakrisen. Nå må tiden være over for en naturfiendtlig og klimafiendtlig politikk der man støtter grunneierne imot interessene til folk flest!