Attraktive kommuner er helt avhengige av næringslivet, på lik linje som næringslivet er avhengige av kommunen de skal etablere seg i. NHO-rapporten «Hva skaper gode kommuner for næringslivet» fra 2021 sier: «Folk vil bo der det er arbeid å finne og arbeidsplasser skapes der det er folk. Og næringslivet har en kjempeviktig rolle i å skape disse jobbene». Dette betyr at det må være politisk vilje til å tilrettelegge også for næringslivet.

Orkland Arbeiderparti er opptatt av næringsutvikling og næringsetableringer i kommunen vår. Og nei, det betyr ikke at det er næringslivet som styrer kommunen. Gjennom blant annet kommunens arealplan bestemmer vi hvor i kommunen vi ønsker næringsliv, og at vi på den måten legger til rette for næringsutvikling i hele kommunen. Vårt ønske om spredt næringsetablering er også årsaken til at vi har jobbet for fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift. Ved at vi er en offensiv og næringsvennlig kommune tiltrekker vi oss oppmerksomhet hos de som ønsker å investere, slik at sjansen for at Orkland blir valgt er større.

Vormstad Biopark ligger i et område som har vært regulert til industri i mange år, og det ble regulert etter innspill fra innbyggere i forbindelse med arealplanleggingen (arealplan). Det var ønskelig med industri og arbeidsplasser på flere områder i daværende Orkdal, enn bare på Grønøra. Det kan være ulike grunner til valg av tomt når nye næringer skal etablere seg. For Norsk Kylling og Isfjord var Grønøra områdene som utpekte seg. Denne gangen har Orkland Næringspark AS valgt tomt i et allerede regulert industriområde på Vormstad, som med sin nærhet og tilgang på produksjonsmaterialet – altså husdyrgjødsel gjør dette til ei gunstig tomt for deres virksomhet. De ønsker at dette skal gi ringvirkninger og nye etableringer som skaper en Biopark med sirkulær økonomi, noe som forutsetter et større disponibelt areal. Dette vil være med å styrke lokalsamfunnet på Vormstad med minst 15-17 arbeidsplasser i første omgang, helt i tråd med vår politikk om lokalisering også utenfor pressområdet på Orkanger og Grønøra.

Det er ikke slik at det det er fritt frem for en bedrift å bygge hvor man vil i kommunen, heller ikke om området allerede er regulert til industri. Plan- og bygningsloven stiller krav til slike prosesser, og som en del av dette kommer planen også til politisk behandling. Denne planen kom til første gangs behandling i hovedutvalg forvaltning den 19.04.23, der den etter befaring ble enstemmig vedtatt (Ap, Sp, H, Frp og Smbp). Et tilleggsforslag fra Ap/Sp ble også enstemmig vedtatt. Dette var et vedlegg som forsterket kravet om at oppdaterte luktberegninger skulle legges til grunn for søknad om igangsetting av bygging av biogassanlegg. Utover dette var det ingen av ovennevnte parti som ga signal om at dette var en uegnet tomt for slik næring eller fremmet forslag om alternative tomter.

Planen ble så, i tråd med lovverket og vedtak i utvalget, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I denne perioden kom den inn 21 merknader/uttalelser, hvor 3 var innsigelser fra sektormyndighetene (Statsforvalteren og NVE). Sistnevnte ble svart opp av kommunen og innsigelsene ble trukket. I høringsperioden har vi lest og lyttet til både tiltakshaver og beboere på Vormstad, og tatt dette med oss inn i sluttbehandling av saken. På lik linje med alle andre dokumenter som ligger til saken, har disse blitt nøye lest. Da saken var til andre gangs behandling i hovedutvalg forvaltning den 20.09.23 hadde Frp, som eneste parti, snudd og stemte mot reguleringsplanen. Senterpartiet stemte for også ved andre gangs behandling i hovedutvalg forvaltning, men snudde altså da den samme reguleringsplanen med det samme saksgrunnlaget kom til behandling i kommunestyret. Det er litt uvanlig at slikt skjer uten at det blir gitt en stemmeforklaring på hvorfor, både av respekt for tiltakshaver, men også med tanke på at deres gruppeleder har uttrykt bekymring for næringslivet i Orkland nå som Sp ikke sitter i posisjon. Det er mulig vi for Orkland snakker om en Sp-politikk før og etter Oddbjørn Bang.

Faginstanser gir grønt lys for at denne virksomheten kan etableres her. Det legges frem dokumentasjon på effektiv renseteknologi som skal imøtekomme utslippskravene. Anlegg på Stord og i Finnmark trekkes frem som eksempler der renseteknologi ikke fungerer og som skaper store luktplager. Vi har over 50 anlegg i Norge, flere i Trøndelag, og endog ett i vår nabokommune Heim. Dette anlegget ble åpnet av daværende landbruksminister Sandra Borch i november 2022, og fikk godkjent miljøfyrtårnsertifiserting i mai i år.

Vi som politikere må forholde oss til fakta og det som ligger i saken, og i slike komplekse saker er vi helt avhengige av objektiv kunnskap som vi kan basere våre vurderinger og beslutninger på. Vi kan ikke la oss styre av underskriftskampanjer hvis den som søker om å få etablere seg oppfyller alle kriterier. Dersom tomta i seg selv regnes som uaktuell, burde dette vært spilt inn på et mye tidligere tidspunkt enten fra kommunens administrasjon eller politisk, men det ble ikke gjort – heller ikke av de som stemte imot da saken ble behandlet i kommunestyret den 24.10.23. Ingen politiske parti kom med noe høringssvar eller fremmet forslag om alternativ tomt i løpet av høringsperioden. Etter ei totalvurdering med vekt på faglige råd kom vi frem til at det var grunnlag for å støtte etablering av en slik næringsvirksomhet.

Landbruket står for 8–10 prosent av samlet klimagassutslipp. Biogassanlegg omtales som det viktigste enkelttiltaket for å redusere utslipp, med målsetting om at 25 prosent av husdyrgjødselen behandles i biogassanlegg innen 2030. Ifølge Bondelagets rapport «Fakta om BIOGASS», vil agronomien bli sterkt forbedret ved bruk av biorest, ettersom biogassprosessen blant annet ødelegger mye av ugrasfrøenes spireevne. Bruk av plantevernmidler kan dermed reduseres. Produksjon av biogass er fremhevet som en viktig del av den grønne omstillingen i denne næringen.

Gasum som skal stå for eventuell utbygging på Vormstad, er en ledende nordisk aktør innen levering av biogass og naturgass til industri, sjøfart og transport. De har i dag 17 biogassanlegg i Sverige og Finland og benytter den beste renseteknologien på markedet. De står på terskelen til en storsatsing innen biogass, og en gambling med bomiljøet på Vormstad vil være en gambling både med egne penger og eget omdømme.

Samtidig er det viktig for oss å presisere at vi også har lytta til og har stor forståelse for beboernes frykt for lukt, og at vi har tatt og tar deres bekymringer på største alvor. Og vi har på vegne av hele posisjonen fremmet tillegg til vedtaket: «Selv om biogassanlegget vil være et moderne, tett anlegg med et effektivt rensesystem, forventer Orkland kommune at Statsforvalteren som tilsynsmyndighet stiller strenge krav for å gi tillatelse til drift. Det forventes også at Statsforvalteren benytter nedstegning som sanksjonsmulighet dersom det likevel oppstår gjentatte eller vedvarende overskridelser av lovens grenseverdier for utslipp».

Faglige råd og overnevnte tillegg var også bakgrunnen for at det var en samlet posisjon som fremmet tillegget, og som stemte ja til forslaget. Vi kjenner oss ikke igjen i påstander om bruk av partipisk. Vi hadde to gruppemøter de siste dagene før kommunestyremøtet der saken ble grundig drøftet. I kommunestyremøtet den 24.10 var alle representantene fra alle partiene helt fristilt med tanke på om de ville stemme ja eller nei i denne saken.