For fem år siden påpekte Arbeidstilsynet alvorlige mangler ved dagens brannstasjon i Meldal. Det ble blant annet vist til dårlig ventilasjon, mangel på garderober, dårlge fasiliteter til vask av utstyr og det var ikke lagt til rette for begge kjønn, samt at lokalene mangler dusjer slik at ansatte kan dusje på stasjonen etter innsats. Med tanke på at dagens lokalisering ligger for lavt i terrenget med hensyn til flomsone, ble det raskt klart at det vil være uaktuelt å renovere dagens brannstasjon. Dermed ble det klart at Orkland kommune må bygge ny brannstasjon i Meldal.

Dermed startet også arbeidet med å finne egnet tomt. I februar i år sto kommunen tilbake med tre tomtealternativer; den såkalte banktomta, meieritomta og Messråa. Men i og med at eierne av Messråa ikke ønsket å selge, sto kommunen i realiteten igjen med to alternativer; meieritomta og banktomta.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Da kommunedirektøren anbefalte politikerne å gå for banktomta, midt i sentrum, ble det rabalder. Det ble innkalt til folkemøte, hvor 80 samstemte personer møtte opp. Og budskapet var klart: Den planlagte brannstasjonen bør ikke bygges på banktomta. Innbyggerne pekte på at man ikke ønsker et stort signalbygg i sentrum, på ei tomt som egner seg best til boligbygging. Innbyggerne var krystallklare på at de ønsker brannstasjonen på meieritomta, hvor den ikke vil være til sjenanse eller legge beslag på sentrumsnære boligtomter.

Etter ei befaring i mars, valgte politikerne å utsette saken om lokalisering. Onsdag skal saken endelig behandles, men nå med et «nytt» alternativ. Eierne av Messråa har nemlig ombestemt seg og signalisert at de vil selge tomta til kommunen. Kommunedirektøren sin anbefaling til politikerne, er nettopp denne tomta, blant annet fordi den vil være rundt tre millioner kroner billigere enn meieritomta, da meieritomta vil utløse store kostnader til flomsikring.

Innbyggerne i Meldal er fortsatt ikke fornøyd. I dagens avis uttaler flere politikere fra Meldal seg kritisk til kommunedirektørens beskrivelse av kostnader knyttet til meieritomta. De hevder kommunedirektørens anslag er spekulative, de mener kostnader til flomsikring ved meieritomta også må legges inn ved de andre tomtealternativene. De antyder også at kommunedirektøren legger inn kostnader ved meieritomta «for å gjøre tomta langt dyrere enn de andre.»

Dette er alvorlige påstander mot kommunedirektøren. Uansett må politikerne i onsdagens møte få tydelige svar på det som de lokale politikerne adresserer, før de fatter ei beslutning. Det er helt nødvendig for å skape troverdighet til vedtaket som til slutt fattes, og dermed ro i saken.