Dette innlegget var noe av det beste jeg har lest, i alle fall etter at Orkland kommune så dagens lys. Skribenten har forstått de hensyn som må ivaretas i storkommunen.

For meg virker det som at det er tunge skott mellom etatene i Orkland kommune, kommunalsjefene er blitt «Konger i sine riker» og det administrative toppnivå er blitt voldsomt topptungt. Dette var det mange av oss som advarte mot før kommunesammenslutningen.

Den politiske strukturen er heller ikke lett å forstå, og det er lagt opp til delegeringsfullmakter som gjør det vanskelig for den menige innbygger å bli fortrolig med.

Etter at kommunedirektøren la frem forslag til budsjett for 2024 har det «kokt» rundt omkring i kommunens utkanter. Den sentraliseringen som startet umiddelbart etter kommunesammenslutningen var lagt inn i et enda høyere gir. Stikk i strid med lovnadene som ble gitt noen måneder tidligere, under valgkampen. Utrolig spør du meg. Her gir partiene klar beskjed om at valgkamp er ikke det samme som den virkelige hverdagen. Er det noen som er forundret over at valgdeltakelsen er nedadgående? Det man ser er en fare for demokratiet!

Så opplever vi at den politiske prosessen starter, politikere fra posisjonen tør ikke stå frem før partiene har behandlet budsjettet, først hver for seg og deretter i fellesskap, da først kan den enkelte uttale seg, med pålegg om hva vedkommende skal mene. Det samme skjer hos opposisjonen, og her er det viktig å komme først på banen, og det klarte opposisjonen denne gangen.

Da er det opp til oss som er vanlige dødelige å gjøre oss opp en mening om hvem vi tror mest på. Når jeg sier mest på, så er det av egen erfaring, det er ingen av disse to gruppene som forteller den hele og fulle sannhet. Opposisjonen ved representantene Fremstad (Sp) og Larsen (Pp) presenterer sitt forslag gjennom intervju i denne avis. De sier mellom annet «Videre bør innkjøp og investeringer vurderes kritisk -----------» Jeg tør bemerke at begge de nevnte representantene stemte for å bygge ny brannstasjon i Meldal på den beste tomta for fremtidige boliger i Meldal sentrum, og stemte for å bygge en meget dyr brannstasjon som skal bli «et kommunalt signalbygg», til en investeringskostnad på 10 - 15 millioner kroner over det som er nødvendig for å få en velfungerende ny brannstasjon og som driftsmessig vil bli langt dyrere enn om den bygges på «Meieritomta». Brannstasjonen er enda ikke påbegynt bygd, kanskje var det en tanke å tenke enda en gang, i alle fall for å bli tatt på alvor med utspillet fra opposisjonen. For fremtidige driftsbudsjetter ville dette bety en besparelse på mellom 1,5 og 2 millioner årlig i mange år fremover. Det burde bety relativt mye også for posisjonen.

Det må understrekes at det nå ser ut til at alle nedleggelsesforslagene i utkantene av kommunen overlever denne budsjettbehandlingen, men det understrekes at levetiden kan bli kortvarig. Hvorfor det er nødvendig for posisjonen å understreke det skjønner ikke jeg. Budsjettbehandlingen som nå foregår gjelder bare for 2024, mer er unødvendig å si. Hvorfor understreke dette så sterkt? Det skaper uro, frykt og utrygghet, nedleggelsesspøkelset henger over de nevnte institusjoner fortsatt. Er det fordi administrasjonen sterkt ønsker en nedleggelse? Det blir i alle fall ikke lettere å få søkere til stilling ved sykeheimsavdelingen på Krogstadøra!

Jeg er veldig urolig for utviklingen videre i Orkland kommune, men ser en lysning i signalene fra Industri- og næringspartiet, kanskje verdt å tenke nærmere på!

Forvaltningen har lagt til grunn og valgt eldreråd i Orkland kommune. Skal ikke dette rådet behandle saker som vedrører eldre? Jeg har forstått det slik at Eldrerådet skal uttale seg før saker behandles i formannskap og kommunestyret. Personlig har jeg fått mail og brev om at jeg er innvalgt i eldrerådet.